DASK

Dask Nedir

Doğal Afet Sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle gündeme gelen, zorunlu deprem sigortasının genel adıdır. 

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK, kâr amacı gütmeyen, işlerini sigorta tekniğine uygun olarak yöneten bir kurum olup , Hazine Müsteşarlığı’nca denetlenir.

 

DASK’ın Amacı Nedir?

 

DASK’ın amaçları şöyle sıralanabilir:

 

1) Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,

2) Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,

3) Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.

4) Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.

5) Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

 

Bu amaçlar hem devletin hem de yaşayanların ortak çıkarları ile örtüşmesi bakımından da ayrıca önemlidir.  

 

Ülkemizin jeolojik, topoğrafik özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarın 2/3'ünün deprem nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu durum da deprem sigortasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. İhtiyacınıza göre edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye sahip olmanız mümkündür.

 

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği açıktır. Güncel deprem haritaları incelendiğinde, topraklarımızın %96’sının farklı tehlike derecelerdeki deprem kuşaklarında olduğu görünmektedir. Nüfusun %98’i de bu bölgelerde yaşamaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası yaşanacak olası bir deprem sonrası oluşacak hasarların telafisi için yasal bir zorunluluktan öte, yaşamsal bir zorunluluktur.  

 

DASK sigortasında poliçe bedeli binalar için sabit olduğundan, sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından fark bulunmamaktadır. Deprem sigortası yaptırmak veya vadesi dolmuş deprem poliçesini yenilemek  için incir sigorta’ya gelerek veya başvuru formunu doldurmak yeterlidir. Başvuru formunu doldurmak için tıklayın. 

 

Dask Hakkında Bilmeniz gerekenler :

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Girmektedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde 'mesken' olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir.

Bu sigortayı ancak sigorta kapsamında tarif edilen bağımsız bölümler ve binalar için sahipleri veya varsa faydalanma hakkına sahip kişiler yaptırmak zorundadır.

 

Deprem Sonrasında Binamda Hasar Oluştu, Ne Yapmalıyım?

Gerçekleşen deprem sonrasında binasında veya konutunda hasar meydana geldiğini fark eden zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip sigortalı, vakit kaybetmeden hasar vaziyetini Alo 125 DASK çağrı merkezine bildirmelidir. 

Zorunlu Deprem Sigortasında Tazminat Hakkı Kaybedilir mi?

Eğer sigortalının binanın zayıflamasına neden olacak tadilat vb. bir işlemde bulunduğu tespit edilirse, sigortalı tazminat alma hakkını kaybedebilir. Bu nedenle sigortalı, hak sahibi binada yapacağı tadilat işlemlerini projeye uygun bir şekilde yaptırmakla yükümlüdür. 

Zorunlu Deprem Sigortasında Eşyalar da Teminat Kapsamına Girmekte midir?

Hayır, zorunlu deprem sigortasında sigortalı binadaki eşyalar DASK kapsamına girmemektedir. Konut içerisindeki eşyaların da teminat kapsamında olduğu sigorta branşına konut sigortası denilmektedir.

DASK Sigortasında Teminatlar Nasıl Belirlenir?

Zorunlu Deprem Sigortasında (DASK) teminatlar her yıl yapı maliyetlerindeki değişimlere göre belirlenmektedir. Azami teminat tutarı ise mevcutta bulunan yapı stokunun en yüksek payını oluşturan binaların yeniden yapılma değerine göre belirlenir. Bunun haricinde teminat tutarını etkileyen diğer faktörler ise binanın yapı tarzı ve büyüklüğüdür. Eğer binanın değeri DASK’ın teminat tutarından fazlaysa, sigortalı isteği doğrultusunda sigorta şirketinden teminatı aşan kısım için sigorta talebinde bulunabilir. 

Hasar Halinde DASK’a Hangi Bilgi ve Belgeler Gönderilmelidir?

DASK kapsamında bulunan teminatlar dahilinde bir hasarın meydana gelmesi halinde DASK’a TC Kimlik No ve poliçe numarası ile birlikte hasar ihbarı yapılmalıdır. Ayrıca hasarın meydana geldiği yapının tapu belgesi, hasarın ortaya çıktığı yerin açık adresi ve sigortalının telefon bilgileri de DASK’a ulaştırılmalıdır.

DASK’ta Hasar Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Zorunlu deprem sigortasında, yani bilinen adıyla DASK’ta hasar ödemeleri tazminatın belirlenmesi ve gerekli evrakların tamamlanması koşuluyla en geç 1 ay içerisinde yapılmaktadır.

Sadece Arsa Tapusu Olan Konutlar Dask Kapsamına Girer mi?

Bağımsız mülkiyete konu olup olmadığına veya kat irtifakının tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın tapu kaydında arsa veya tarla vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binalar 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği zorunlu deprem sigortası kapsamına dahildir. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

DASK Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir?

DASK sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, tapuda ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, konut başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.

Bağımsız Bölümlerin Tamamı Belirli Bir Süre Sonra Ayrı Ayrı Bürolara vb. Dönüşmüş ise Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dahil midir?

Bina mesken olarak inşa edilmiş ise kullanımın daha sonra değişmesi mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortası kapsamında yer alır. 

Bağımsız Bölümün Alanı Nasıl Hesaplanıyor?

Bağımsız bölüm hesaplaması yapılırken emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınır.

Bina Ortak Alanları Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dahil midir?

Bina ortak alanları zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir ancak güvenli bir yaşam için bina yönetimleri zorunlu deprem sigortası yaptırmalıdır.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinde Muafiyet Uygulanır mı?

Sigorta muafiyeti, zorunlu deprem sigortası poliçelerinde de uygulanmaktadır. Zorunlu deprem sigortasında her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Bu demektir ki poliçe bedelinin %2’sini aşmayan maddi hasarlardan sigorta şirketi muaftır ve bu bedeli aşmamış zararları sigorta karşılamamaktadır. 

Poliçe bedelinin %2’sini aşmayan zararlar sigortalı tarafından ödenmektedir. Oluşan zarar, muafiyet bedelini aştığı takdirde, sigorta şirketi muafiyet bedelini tazminattan düşerek ödemektdir. 

 Ayrıca muafiyet uygulamasında her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Deprem Hasarını Hangi Poliçe, Nasıl Öder?

Deprem yaşandığında eğer sigortalının birden fazla deprem teminati içeren sigortası olabilir. Deprem riskine karşılık zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırmanın yanı sıra, konut sigortasında da ilgili teminat eklenebilmektedir. 

 

Deprem olması durumunda hasarın karşılanması için ilk olarak zorunlu deprem sigortasından faydalanılmaktadır. Sigortalının hem zorunlu deprem sigortası hem de kendi isteğiyle düzenlenmiş deprem teminatı içeren bir sigortası varsa hasar öncelikle zorunlu deprem sigortasından ödenir. 

 

Zorunlu deprem sigortasının belli bir tavan miktarı olduğundan, meydana gelen hasarın bu tavan miktarı geçmesi durumunda konut sigortasının teminatına başvurulur. 

 

Kısaca tavan miktara kadar olan kısmın tazminatını zorunlu deprem sigortası öderken, kalan miktar ise isteğe bağlı olarak düzenlenmiş olan sigortanın deprem ek teminatından karşılanır. 

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Hasarları Öder?

Zorunlu deprem sigortası yani DASK, depremin ve deprem neticesinde oluşan yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı tüm maddi zararları teminat altına alır. 

 

Zorunlu deprem sigortası, belediye sınırları içinde yer alan, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar ve kat mülkiyeti kanununda belirlenmiş bağımsız bölümler ve bu binarların içinde yer alan büro ve ticarethanelerde meydana gelen hasarlar için yapılmaktadır.

 

Sigorta, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler hasarları tazmin etmektedir. 

 

Enkaz kaldırma, kar kaybı, iş durması gibi dolaylı hasarlar ile vefat dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar ve manevi tazminat talepleri bu sigorta kapsamına girmez.

 

Hangi Binalar DASK Kapsamı Dışında Kalır?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

 

Bunların yanı sıra mesken olarak kullanılamayan bakımsız, harap ve meskun binalar da deprem sigortası kapsamı dışındadır. 

 

Belediye denetiminin olmadığı köy yerleşimleri gibi alanlarda deprem sigortası yaptırmak zorunlu olmamakla birlikte, bina sahipleri istediği takdirde ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir. Buna benzer olarak tamamı ticari amaçlar için kullanılan binalar için de isteğe bağlı olarak ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir.

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Girmektedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde 'mesken' olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir.Bu sigortayı ancak sigorta kapsamında tarif edilen bağımsız bölümler ve binalar için sahipleri veya varsa faydalanma hakkına sahip kişiler yaptırmak zorundadır.